Results of the 15th Ing's Cup Youth Goe Tournament

Results of the 15th Ing's Cup Youth Goe Tournament

19 X 19                           PLACE
Division A   Hugh Zhang     1   tie
7D--5D       Aaron Ye          1   tie
                  Andrew Lu       1   tie
                  Jeremy Chiu     4

Division B   Colin Liu          1   tie
4D--1D       Daniel Liu        1   tie
                  Gilbert Feng     3
                  Larry Qu          4
                  April Ye            5
                  Kevin Fang       6
                  Raymond Feng 7
                  Henry Zhang    8

Division C   Bryan Tan        1
1K--13K      Patrick Wang   2
                  Eric Liu             3
                  Jonathan Mi      4
                  Calvin Xia         5
                  Rick Zheng       6
                  ZongLi Huang   7
                  Dingxi Miao      8

Division D  Jeffrey Mi          1   tie
14K           Dyson Ye          1   tie
                 Eric Huang        1   tie
                 Ary Cheng        4
                 Ryan Tang        5
                 Jerry Lu            6
                 Jeffrey Xiong     7
                 Spencer Zhou    8

Division E  Lucas Zheng       1
15K--20K   Shinda Huang    2
                 David Huang      3
                 Amber Gao         4
                 Jason Kao          5
                 Samantha Meng  6
                 Jeremy Wang     7
                 Tianyi Tina Li      8
                 Tso-ming Shih    9
                 Jacob Wang       10

Division F  Jerilyn Zheng      1
21K--29K   Bruce Deng        2
                 Anson Hu           3
                 Andrew Bian       4
                 Matthew Culaton 5
                 Jacob Culaton     6
                 Ivy Su                7
                 Shinyi Ouyang    8

13 X 13     Matthew Cheng  1
                 Ian Xin              1
                 Nicholas Chen    2
                 Brandon Chiang  2
                 Yiwen Lu            3
                 Aaron Shi           3
                 Daniel Tang        4
                 Alena Chen         4