Results of the 18th Ing's Cup Youth Goe Tournament

Results of the 18th Ing's Cup Youth Goe Tournament

19 X 19
Division A
1. Aaron Ye
2. Jeremy Chiu
3. Daniel Liu
 
Division B
1. Gilbert Feng
2. Raymond Feng
3. Matthew Cheng
 
Division C
1. Tina Li
2. Jason Kao
3. Jason Yeh
 
Division D
1. Philip Chien
2. Kelvin Jiang
3. Eric Zhang
 
Division E
1. Jessica Liu
2. Steven Jiang
3. Ethan Chu
 
13 X 13
1. Samuel Zhu