Results of the 19th Ing's Cup Youth Goe Tournament

Results of the 19th Ing's Cup Youth Goe Tournament

19 X 19
Division A
1. Jeremy Chiu
2. Daniel Liu
3. Aaron Ye
 
Division B
1. Tina Li
2. Steven Chen
3. Yi Co Deng
 
Division C
1. Delin Fang
2. Jessica Liu
3. Brian Kuo
 
Division D
1. Feiyun Chen
2. Kevin Zhang
3. Jingfan Feng